גמא סוכנות לבטוח בע"מ – תנאי שימוש באתר

גמא סוכנות לבטוח בע"מ – תנאי שימוש באתר

 1. מטרת תנאי השימוש באתר היא ליידע את המשתמש באתר ביחס לתנאי השימוש באתר, לרבות – הפעולות שביכולתו לבצע באתר והפעולות האסורות לביצוע באתר.
 2. משתמש העושה שימוש באתר מאשר כי הוא מסכים לתנאי השימוש באתר, כמפורטים להלן, ללא כל סייג או הגבלה.
 3. לפני השימוש באתר, המשתמש מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש המפורטים להלן, את מדיניות הפרטיות באתר.
 4. החברה רשאית לערוך שינויים בתנאי השימוש באתר בכל עת. תנאי השימוש המעודכנים יחולו על כל פעולה שתעשה על ידי המשתמש ממועד עדכונם באתר ואילך.
 5. אתר החברה והמידע בו מובא לעיון ולשימוש המשתמשים כפי שהוא והחברה ומי מטעמה אינם מתחייבים בכל התחייבות / מצג / הצהרה אשר לא מצויה באתר באופן מפורש.
 6. החברה נוקטת באמצעים העומדים לרשותה על מנת שאתר החברה יפעל ללא הפרעה וללא תקלות. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שלא יתרחשו תקלות / הפרעות, או שאתר החברה או השרת אשר משתמש המשתמש באתר נקיים מכל גורם מפריע לרבות וירוס מחשב או גורמים מזיקים אחרים במחשב.
 7. החברה עושה שימוש באמצעים העומדים לרשותה בהתאם למקובל על-מנת שבאתר החברה יופיע מידע מעודכן ומדויק ככל הניתן. יחד עם זאת, יתכנו מקרים בהם במידע ובתכנים המוצגים באתר יהיו שגיות, טעויות או השמטות.
 8. החברה וכל גורם אחר הקשור להקמת וניהול האתר ובין היתר – יצירת התוכן בו, הפקתו והפעלתו, לא יהיו אחראים כלפי המשתמש לכל נזק, לרבות נזק ישיר, עקיף, אגבי, או תוצאתי עקב שימושו באתר, או במידע המופיע בו, וזאת גם מקום בו החברה או מי מטעמה יידעו כי נזק כאמור עלול להיגרם. מעבר למפורט לעיל, הרי שככל שתחול אחריות כלשהי על החברה ומי מטעמה לאיזה מהנזקים כמפורטים לעיל, לא יעלה סכום האחריות על הסכום ששולם על ידי המשתמש, אם שולם, ככל שרכש שירות מאת החברה.
 9. החברה לא תשא באחריות כלשהי לכל נזק שהוא שייגרם, ככל שיגרם, לציוד המחשב של המשתמש או לתוכנות בו, לרבות במקרה של נגיפי מחשב שיפגעו בכל חומרה ו/או תוכנה במחשב המשתמש, כתוצאה מהגישה לאתר החברה, מהשימוש בו או כתוצאה מהורדת קבצים מאתר החברה למחשב המשתמש לרבות – כל מידע, טקסט, תמונות וקבצים שונים מהאתר. האחריות ביחס לאמור מוטלת על המשתמש בלבד.
 10. החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לסטנדרט הקיים כיום באתרי אינטרנט המקבילים לאתר החברה.
 11. על אף האמור, בשל מגבלות האמצעים הטכנולוגים הנתונים לחברה לשם הגנה על המידע המצוי באתר, קיים סיכון לפגיעה ושימוש לא עדין במאגרי המידע והנתונים המצויים בידי החברה. החברה נוקטת באמצעי אבטחה סבירים לשם הגנה מפני כך ועל כן לא תהיה אחראית לנזק שיגרם, ככל שיגרם, בעקבות פגיעה בשלמות המידע כאמור, שימוש שלא כדין בו ובמקרה של העברת מידע אודותיך או מידע שנמסר על ידך לצד שלישי.
 12. הוראות תקנון השימוש באתר, מדיניות הפרטיות באתר וכלל המידע המצוי באתר אינו כולל את כל התנאים, הסייגים וההוראות החלים על המוצרים והשירותים הנמכרים על ידי החברה. בהתאם, על המשתמש לקרוא בעיון ולהבין את כלל הוראות פוליסות הביטוח עצמן, הסכמי השירות והמסמכים הנלווים, ואלו יחייבו את החברה.
 13. לחברה נהלים ותנאי חיתום לשם קיבול פוליסה. החברה רשאית לסרב להעניק איזה משירותי הביטוח המוצעים על ידה לאדם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
 14. אתר החברה עשוי להיות מקושר באמצעות קישוריות (links) לאתרים אחרים אשר אינם מופעלים על-ידי החברה. מובהר כי
 15. החברה אינה אחראית לתכנים המוצגים באתרי אינטרנט אחרים, אשר קישור אליהם יופיע באתר החברה. יובהר, כי עצם המצאות קישורים אלו באתר החברה לא מטיל כל אחריות על החברה. החברה לא מאשרת או מאמצת את האתרים הללו או כל מידע המופיע בהם.
 16. אין באמור באתר החברה או בכל מידע הכלול בו משום הצעה, שידול או ייעוץ לרכישת שירות מאת החברה ו/או כל מי מטעמה.
 17. אתר זה מופעל על ידי החברה והינו רכושה הבלעדי. במסגרת האתר מצויה מדיניות הפרטיות של האתר, בה מפורטת המדינוית לפיה נוהגת החברה ביחס למידע המצוי באתר ושיועלה על ידי משתמשי האתר לאתר.
 18. משתמשי האתר לא יכניסו שינויים, יעתיקו, ישעתקו, יפרסמו, יעלה, יציגו, ישגרו, ימכרו או יפיצו כל מידע המוצג באתר החברה, למטרה פרטית, ציבורית או מסחרית, אלא באישור מראש ובכתב מאת החברה. "מידע" לעניין סעיף זה, לרבות טקסט, תמונות, קבצי אודיו, קבצי ווידיאו וכיוצא בזה.
 19. המשתמש יעשה שימוש במידע המצוי באתר בהתאם להרשאה מאת החברה, לשימוש אישי בלבד, ובכפוף להוראות כל דין ובפרט להוראות חוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007, וימנע מלהעלות, לשדר, להפיץ או לפרסם מידע, במסגרת השימוש באתר, וימנע מכלל הפעולות כדלקמן: פעולה שיש בה כדי להגביל או למנוע מאחרים את השימוש באתר; ביצוע פרסום אסור או שימוש שלא על פי דין לרבות שימוש שהוא בגדר איום, פגיעה, העלבה, הוצאת דיבה, השמצה, פורנוגרפיה או כל ביטוי בלתי מקובל אחר; שימוש שיש בו כדי לעודד, לשדל או לסייע לאחר בביצוע מעשה אסור על פי דין; מעשה העלול להפר זכויות קניין של אחר, לרבות זכויות קניין רוחני, זכויות יוצרים, פטנטים, זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות קניינית אחרת; שימוש בוירוס או תוכנה העלולה לחבל במערכות מחשב; פרסום מכל סוג שהוא בלי הרשאה מפורשת מראש של החברה.
 20. החברה רשאית למסור לצד שלישי כלשהו כל מידע אשר יידרש ממנה על פי חוק. החברה רשאית לערוך, להסיר ולסרב לכלול באתר כל מידע אשר על פי שיקול דעתה הבלעדי פוגע או מפר איזה מתנאי השימוש באתר.
 21. בעת העלאת כל מידע מאת המשתמש לאתר, המשתמש מביע הסכמתו ומתיר לחברה לעשות במידע האמור כל שיידרש בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, לשם ביצוע ההתקשרות עם המשתמש, בכפוף להוראות תנאי שימוש אלה. לאור המפורט, המשתמש מוותר בזאת על כל טענה או תביעה כנגד החברה בגין הפרת זכויות קניין ופרטיות בכל הנוגע למידע שהעלה לאתר כאמור.
 22. החברה רשאית להגביל גישה לאתר לכל משתמש, על-פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש. בנוסף, החברה רשאית למנוע ממשתמש האתר לקבל הצעת מחיר, במקרה של הפרת איזה מתנאי השימוש באתר על-ידי המשתמש, ובמקרה שמשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל שיש בהם כדי לפגוע בחברה או בפעילותה בכל אופן.
 23. במסגרת מדיניות הפרטיות באתר מפורטות המטרות והרשאות השימוש במידע באתר על ידי החברה.
 24. בנוסף, המשתמשים מסכימים כי כלל המידע אשר יסופק על ידם באתר החברה אינו סודי והופך לרכושה של החברה. המידע כאמור יוכל לשמש לכל מטרה, בכפוף לכל דין, לרבות – לצורך מתן הצעות, גילוי, העברה ופרסום באתר.
 25. החברה רשאית להשתמש בכל העולה מן המידע שיסופק על ידי משתמשי האתר לרבות – הרעיונות, המושגים, הידע או הטכניקות, והחברה תהיה רשאית להשתמש בו לכל צורך, לרבות לצורך פיתוח מוצרים חדשים, שיווקם וכיוצא בזה.
 26. כלל המידע המוצג באתר החברה לרבות סימני המסחר, השמות המסחריים, הסמלים והתכנים, הדמויות והתמונות באתר החברה, הינם בגדר קניינה הרוחני של החברה ועל כן מצוי בבעלותה הבלעדית. לאור כך, החברה לא מעניקה בשום דרך, ברורה או משתמעת, כל זכות בעלות או אחרת למשתמשי האתר לעשות שימוש בסימני המסחר המוצגים באתר, למעט באישור החברה מראש ובכתב.
 27. סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין ומחלוקת בקשר עם אתר זה, תנאי השימוש בו ומדיניות הפרטיות בו תהיה נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד.