גמא סוכנות לבטוח בע"מ – מדיניות פרטיות

 

 1. גמא סוכנות לבטוח בע"מ (להלן: "החברה") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר החברה, שכתובתו: gama-golan.co.il (להלן: "אתר החברה"), ופועלת כל העת על מנת להגן על המידע.
 2. מטרת מדיניות הפרטיות של החברה היא ליידע את ציבור המשתמשים באתר החברה בדבר מדיניות הפרטיות המונהגת בו (להלן: "המשתמש" או "המשתמשים").
 3. הגנה על המידע מתבצעת בין היתר באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, וכן באמצעות מתן הנחיות עבודה שוטפות לעובדי החברה, הבאים במגע עם המידע, והכל כפי שמפורט במדיניות זו להלן.
 4. החברה אוספת ומעבדת במערכות המידע שלה מידע הדרוש לה על מנת לספק ללקוחות החברה את השירות בו התעניינו או אותו רכשו, תוך הגנה על אינטרסים לגיטימיים של החברה, והכל בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות התשמ"א 1981 (להלן: "החוק"), וכן כלל הוראות הדין החלות על החברה מכוח היותה 'סוכנות ביטוח', כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981.
 5. ככלל, לא חלה על משתמשי האתר ו/או לקוחות החברה חובה חוקית למסור כל מידע לחברה, אולם אי מסירת המידע תמנע מן החברה את האפשרות לספק את השירותים המוצעים על ידה.
 6. בידי החברה לשנות את מדיניות הפרטיות באתר בכל עת ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, זאת בהתאם לשינויי חקיקה ככל שיהיו ולשינויים ותוספות בשירותים המוצעים למשתמשים באתר.

איסוף מידע  באתר החברה

 1. תחילה אוספת החברה מידע רלוונטי מהמשתמשים בעת בקשת המשתמשים לקבל הצעת מחיר לאחד משירותי הביטוח המשווקים על ידי החברה. בשלב זה, אוספת החברה מידע מזהה ופרטי התקשרות של המשתמשים, לרבות – שם, מספר תעודת זהות / דרכון / ח.פ., מס' רישוי רכב, פרטי נהגים ברכב [יובהר, כי באחריות המשתמש המספק את המידע הנוגע לנהגים אחרים, ליידע את נשוא המידע על מסירת פרטיו לחברה, לקבל הסכמתו לשם כך והסכמתו לשם השימוש במידע כאמור, בהתאם למדיניות החברה], כתובת מגורים, כתובת דואר אלקטרוני, מספרי טלפון, סכומי ביטוח תכולה ו/או מבנה, תאריך לידה ותאריכים רלוונטיים נוספים כגון מועד הוצאת רישיון נהיגה, מידע פיננסי כולל פרטי חשבון בנק, מידע רפואי, בריאותי ואישי, הרגלי צריכת מוצרי עישון, אלכוהול וסמים, אופי נהיגה, היסטוריית תאונות ותביעות, שדה למלל חופשי, וכיוצא בזה מידע נוסף בהתאם לנדרש על פי מדיניות החברה ובהתאם לרלוונטיות המידע ביחס לשירות המבוקש על ידי המשתמשים.
 2. בהמשך, יתכן שידרש מידע נוסף מטעם המשתמש שהפך ללקוח, לשם גביית פרמיות ו/או השתתפויות עצמיות, החלפת רכב, רכישת דירה, הוספת / הסרת כיסויים ביטוחיים מהפוליסה, מידע שידרש לצורך זיהוי ואבטחה וכיוצא בזה מידע נוסף, ככל שידרש בהתאם לסוג השירות שנרכש על ידי הלקוח. בנוסף, עשוי להידרש מידע נוסף במסגרת בירור תביעות, בין היתר מצדדים שלישיים רלוונטיים וכיוצא בזה, והכל בכפוף להוראות כל דין.
 3. השימוש בפרטים שימסרו על ידי המשתמש ובנתונים שייאספו בעת השימוש באתר, ייעשה בהתאם למדיניות פרטיות זו באתר החברה, ובכפוף להוראות כל דין, בין היתר לצורך המטרות כדלקמן:
  • על מנת לאפשר למשתמש לעשות שימוש באתר;
  • על מנת לזהות משתמש בעת כניסתו לאתר, כאשר זוהי אינה כניסתו הראשונה לאתר אלא כניסה חוזרת, לשם חסכון זמן המשתמש במילוי הפרטים;
  • לשם שיפור והרחבת מגוון השירותים והתכנים המוצעים באתר, על מנת להתאימם לדרישות ולרצון המשתמשים;
  • לשם משלוח דיוור ישיר למשתמשים ובמסגרתו הצעות רלוונטיות למשתמשים וכן מידע שיווקי ופרסומי – בין אם מידע מטעם החברה ובין מצדדים שלישיים, והכל בכפוף להסכמה מפורשת של המשתמש באתר, ובהתאם להוראות כל דין. יובהר כי בכל עת, בידי המשתמש לבטל את הסכמתו (באופנים כמפורט בסעיף 19 להלן) ובאופן מיידי לחדול מקבלת דיוור ישיר מטעם החברה כאמור, בהתאם להוראות הדין;
  • לצורך יצירת קשר עתידי עם המשתמשים;
  • לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, בהתאם להוראות כל דין;
  • לשם תפעול ופיתוח אתר החברה; מידע לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, בכפוף לכלל הוראות תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר;
  • לשם ביצוע הערכת סיכונים וביצוע ניתוחים סטטיסטיים;
  • לצורך טיפול בתביעות לקבלת תגמולי ביטוח, לרבות בקשות שונות אגב הטיפול בתביעות;
  • על מנת לעמוד בכלל דרישות החוק, כגון חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) התשמ"א-1981 והתקנות שהותקנו מכוחו, הוראות הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון, בהתאם לדרישה במסגרת צווים משפטיים וצווים נוספים מטעם רשויות השלטון;
  • לשם הגנה על החברה וזכויותיה המשפטיות ועל צדדים שלישיים, בהתאם להוראות הדין;
  • על מנת לקיים את הוראות הדין ביחס לניהול תקין של חברה, לרבות – תקינות ספרים, אבטחת מידע, חיובים, גביה וכן שמירת רשומות ומסמכים;
  • לשם שיפור ומקסום הליך קבלת החלטות על ידי החברה בנושא מתן כיסוי ביטוחי, עלותו, טיפול בתביעות ביטוחיות ובהליכים משפטיים.
 4. מידע נוסף שיתכן כי החברה עושה / תעשה בו שימוש במסגרת עבודתה הוא מידע הזמין במקורות מידע שונים, בהתאם להוראות כל דין, ובין היתר: מידע המצוי במאגרי מידע של המדינה, של חברות שירותי נתוני אשראי ומידע אודות התקשרות קודמת עם מבטחים אחרים, מידע ממאגר המידע המרכזי לאיתור הונאות ביטוח בענף ביטוח רכב וממאגר מידע לפי תקנות ביטוח רכב מנועי, וכן כל מאגר אחר שיוקם על פי דין ואליו תותר גישה על פי הדין כאמור.
 5. בנוסף, ייתכן כי החברה תעשה שימוש במידע שיגיע מאת צדדים שלישיים כדוגמת חוקרים פרטיים וכיוצא בזה. במקרה כזה, יהיו אלה חוקרים פרטיים שנבדק כי בידם רישיון כדין לעסוק בעיסוקם ולהחזיק את המידע שבידיהם, וכי הם מקיימים את כלל הוראות הדין.

 

העברת מידע ממאגר החברה

 1. העברת מידע מאת החברה לכל צד שלישי יעשה במשורה ובהתאם להוראות כל דין, ובין היתר בהתאם להוראות ודרישות רשות שוק ההון, ביטוח וחסכון.
 2. החברה תעביר מידע בהיקף הנדרש לצורך הקמת ותפעול הפוליסה; לשם מימוש המטרות המותרות לחברה על פי הוראות הדין ועל פי דרישת ובקשת הלקוח, ובכפוף להרשאה.
 3. החברה עשויה להעביר מידע לשם מימוש מטרותיה כמפורטות במדיניות זו, לספקים של החברה ובין היתר – למבטחי משנה, סוכני ביטוח ומוסדות פיננסיים, עורכי דין, רופאים, מומחים, רואי חשבון, מבקרים ושמאים, קבלני משנה בתחומים מגוונים ובין היתר – מנהלי סיכונים, סוקרים ויועצי שיווק, חוקרים פרטיים (כמפורט בסעיף 11 לעיל), מוקדי שירות, מערכות מידע, ספקי תקשורת, נותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, וכיו"ב גורמים שלישיים נוספים, ובלבד שהדבר נחוץ לחברה לשם ניהולה התקין ומתן השירות מטעמה בהתאם לדרישות הלקוח ובכפוף להוראות כל דין.
 4. במקרה הצורך, החברה רשאית לפעול לשם מניעת הונאות, ובכלל זאת לשתף במידע בהיקף הנדרש במרשם תביעות הפתוח בפני מבטחים אחרים, ולעשות בעצמה שימוש במידע המופיע במרשם כאמור, ובכפוף להוראות כל דין.
 5. החברה רשאית להעביר מידע בהתאם לדרישת צווים משפטיים, צווים מטעם רשויות המדינה השונות והכל בכפוף להוראות כל דין.
 6. העברת מידע אישי של לקוח החברה כמפורט לעיל כפופה להתחייבות מקבל המידע בכתב לשמירה על סודיות המידע המגיע לידיו מאת החברה, אבטחתו בהתאם להוראות הדין, והימנעות מעשיית כל שימוש בו שלא בהתאם למטרה לשמה הוא נמסר.

אבטחת מידע

 1. החברה נוקטת באמצעי אבטחת מידע טכנולוגיים לשם הגנה על המידע, ובהתאם להוראות כל דין. לצורך כך, החברה מיישמת אמצעי אבטחה טכנולוגיים מתקדמים למניעת אובדן מידע, מניעת פגיעה בשלמותו, מניעת הגישה למידע ללא הרשאה או שינויו שלא כדין, בהתאם להוראות הדין הכללי והדין הספציפי הנוגע לחברות העוסקות בתחומה של החברה, ובהתאם להוראות הדין ביחס לרשות האינטרנט, לרבות – גיבוי המידע, אימוץ נהלים ומנגנונים להבטחת הגנה על המידע, הגבלת גישת צדדים שלישיים למידע, ניהול הרשאת בעלי הגישה למערכות המידע של החברה והגבלתן בהתאם להוראות הדין, שימוש בסיסמאות ובאמצעים לזיהוי ואימות זיהוי לקוחות, התקנת חומות אש, הצפנת מידע אישי, תיעוד כל כניסה וצפייה במידע ובחינה והתראה על אירועי אבטחה, ככל שיתרחשו, אשר בעקבותם עולה חשש לפגיעה בשלמות המידע / לעשיית שימוש בו ללא הרשאה.

 

דיוור

 1. החברה פועלת בהתאם להוראות הדין, ושולחת הודעות בדיוור ישיר למשתמשים בכפוף לקבלת הסכמתם המפורשת לכך. המשתמשים יכולים לבקש להסיר עצמם מרשימת הדיוור הישיר באמצעות לחיצה על המקש "הסר" בדיוור שיתקבל מטעם החברה, או בכל אמצעי אחר כדלקמן:
  • כתובת דוא"ל: Gama@Gama-Golan.co.il
  • טלפון: 03-5670404
  • פקס:03-5670405

החברה מתחייבת לפעול בהתאם לרצון המשתמש כאמור. בנוסף, בידי המשתמשים לבקש מהחברה להימנע משליחת דברי פרסומת כהגדרתם בחוק התקשורת.

 1. בקשת משתמש או לקוח להימחק מרשימת דיוור ישיר לא מסירה מהחברה אחריות למשלוח הודעות בהתאם להוראות הדין והרגולציה, אף ללא הסכמת המשתמש או הלקוח.
 2. החברה עושה שימוש באמצעי התקשורת כדלקמן: דואר לכתובת הלקוח, דואר אלקטרוני, טלפון וטלפון נייד, פקס, רשתות חברתיות ואמצעים אחרים, בהתאם למידע שהתקבל מאת המשתמש או הלקוח.

תנאים כלליים

 1. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין הקשור בתנאי השימוש באתר ובמדיניות הפרטיות בו, יהיה בבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו.
 2. במידה וייקבע על ידי ערכאה שיפוטית ו/או על ידי כל גורם שיפוטי מוסמך אחר שהוקם מכוח הדין ועל פי כל הוראת דין רלוונטית, כי סעיף מסעיפי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר אינו תקף או שאינו ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, אזי הסעיפים האמורים ייחשבו לסעיפים אשר הוחלפו בסעיפים תקפים הניתנים לאכיפה, אשר תוכנם תואם ככל הניתן לנוסח ולכוונת הסעיפים המקוריים. למען הסר ספק, יתר סעיפי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות באתר – יישארו בתוקפם.
 3. האתר ובכלל זאת כל המידע בו מוגנים על ידי זכויות יוצרים, סימני מסחר וזכויות קנייניות נוספות ומהווים רכושה הבלעדי של החברה. לאור כך, חל איסור על כל צד שלישי לרבות משתמשי האתר לבצע כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות קנייניות אלו של החברה, ובין היתר אסור להכניס שינויים, לשדר, להעביר, להפיץ, לשכפל, להציג, לפרסם, להעתיק או למכור את המידע, התכנים והשירותים המוצעים באתר, כולם או מקצתם.
 4. החברה רשאית לשנות מעת לעת את מדיניות הפרטיות שלה ולפרסמם באתר. ממועד פרסום השינוי כאמור, ככל שיהיה, השינוי יקבל תוקף מחייב כלפי החברה וכלפי המשתמשים. השימוש באתר לאחר כל שינוי במדיניות הפרטיות באתר מעיד על הסכמת המשתמש למדיניות הפרטיות המתוקנת כאמור.
 5. משתמש אשר סבור שפרטיותו נפגעה במהלך השימוש באתר החברה מתבקש לפנות לחברה באחד מהאמצעים המפורטים להלן:

כתובת הדוא"ל: mayabh@gama-golan.co.il.

מכתב לכתובת משרדי החברה ב-רח' הרכבת 28, תל אביב, אשר ימוען לידי מיה בן חמו, האחראי על מדיניות הפרטיות בחברה.