דירה

ביטוח דירה מגן על מבנה הדירה ותכולתה בהם השקעת את מיטב כספך מפני נזקים שונים כגון שריפה, סערה, שיטפון, פריצה, גניבה, רעידת אדמה ועוד

ביטוח מבנה

הגנה מפני מגוון נזקים למבנה הדירה ולחלקים הצמודים לה בהתאם לתנאי הפוליסה
 • אש
 • פריצה
 • נזקי טבע
 • רעידת אדמה
 • מחסן
 • אינסטלציה וצנרת
 • מרפסת
 • כלים סניטרים
פיצוי על הוצאות עקיפות - עלות שמאי, מהנדס, עבודת קבלן, אובדן שכר דירה ועוד.
 • עלות שמאי
 • מהנדס
 • עבודת קבלן
 • אובדן שכר דירה (עד 12 חודשים)
 • ועוד
סכומי ביטוח המבנה והתגמולים שניתנים במקרה של תביעה צמודים למדד תשומות הבניה.
כיסויים ותוספות נוספות בתאום

ביטוח תכולה

הגנה מפני מגוון נזקים לתכולתך בהתאם לתנאי הפוליסה
 • פריצה
 • גניבה
 • מקרה שוד
 • שריפה
 • שיטפון והצפה ממקורות מים חיצוניים
 • רעמים וברקים
 • התפוצצות
 • סערה
 • פגיעה שנעשתה בזדון
 • ועוד
כיסוי בכל הסיכונים עבור תכשיטים, מצלמות ודברי ערך נוספים.
אחריות כלפי צד ג' בהתאם לתנאי הפוליסה
כיסוי אחריות מעבידים לעובדי משק בית וחפציהם האישיים.
כיסויים והרחבות נוספות בתאום

ביטוח מבנה + תכולה

הגנה מפני מגוון נזקים למבנה הדירה ולחלקים הצמודים לה בהתאם לתנאי הפוליסה
 • אש
 • פריצה
 • נזקי טבע
 • רעידת אדמה
 • מחסן
 • אינסטלציה וצנרת
 • מרפסת
 • כלים סניטרים
פיצוי על הוצאות עקיפות - עלות שמאי, מהנדס, עבודת קבלן, אובדן שכר דירה ועוד.
 • עלות שמאי
 • מהנדס
 • עבודת קבלן
 • אובדן שכר דירה (עד 12 חודשים)
 • ועוד
סכומי ביטוח המבנה והתגמולים שניתנים במקרה של תביעה צמודים למדד תשומות הבניה.
הגנה מפני מגוון נזקים לתכולתך בהתאם לתנאי הפוליסה
 • פריצה
 • גניבה
 • מקרה שוד
 • שריפה
 • שיטפון והצפה ממקורות מים חיצוניים
 • רעמים וברקים
 • התפוצצות
 • סערה
 • פגיעה שנעשתה בזדון
 • ועוד
כיסוי בכל הסיכונים עבור תכשיטים, מצלמות ודברי ערך נוספים.
אחריות כלפי צד ג' בהתאם לתנאי הפוליסה
כיסוי אחריות מעבידים לעובדי משק בית וחפציהם האישיים.
כיסויים והרחבות נוספות בתאום

ביטוח משכנתא

מחויב על פי חוק מחשש לאי יכולת פירעון ההלוואה.
במידה ותשאר יתרה לאחר תשלום סכום ההלוואה לבנק - מוטבי המבוטח הרשומים בפוליסה יקבלו אותה.
בתוספת ביטוח מבנה למשכנתא - הגנה מפני מגוון נזקים לדירה בקרות מקרה ביטוח, לרבות רעידת אדמה.
כיסויים והרחבות נוספות בתאום

כלים ופעולות